Regulamin

Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców Auto-Fart

 1. Ośrodek Szkolenia kierowców prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu na prawo jazdy kategorii AM, A2, A oraz B według warunków zawartych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 978) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016 r., w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280).
 2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnieciem wymaganego wieku dla odpowiedniej kategorii.
 3. Każdy uczestnik kursu przed rozpoczęciem szkolenia w ośrodku Auto-Fart musi wyrobić numer PKK w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania.
 4. Szkolenie teoretyczne odbywa się w terminie ustalanym wcześniej przez OSK Auto-Fart.
 5. Uczestnik kursu zobowiązuje się być obecny na zajęciach teoretycznych. W przypadku braku obecności ustalany jest termin odrobienia brakujących tematów zajęć teoretycznych.
 6. Szkolenie praktyczne odbywa się w terminie ustalanym indywidualnie.
 7. Uczestnik kurs zobowiązuje się poinformować o zmianie terminu zajęć praktycznych nie później niż 24h przed umówiona jazdą. W przypadku nieobecności na zajęciach lub braku informacji o nieobecności uczestnik musi dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 100zł za każdą nieobecność. W wyjątkowych sytuacjach niezależnych od uczestnika (choroba, wypadek itp.) nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 8. Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym, który uczestnik zobowiązany jest zaliczyć pozytywnie.
 9. Podstawowymi obowiązkami kursanta są punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz przygotowywanie się do tych zajęć.
 10. Uczestnik kursu jest zobowiązany do poszanowania i nieniszczenia mienia szkoły.
 11. Uczestnik ma prawo zmiany instruktora prowadzącego.
 12. Aktualna cena kursu jest podana na stronie internetowej: www.autofart.v1.pl/cennik. W przypadku korzystania z aktualnych promocji lub oferty grupowej cena ustalana jest indywidualnie. Ustalona cena…………………………………………………( cena gwarantowana przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu).
 13. Uczestnik zobowiązuje się uregulować płatności do końca ostatniej wyjeżdżonej jazdy. Możliwość płacenia w dowolnych nieoprocentowanych ratach.
 14. Płatność dokonywana przelewem na nr konta: 56 1950 0001 2006 0048 5713 0001
 15. W przypadku nieuregulowania płatności za kurs w terminie dłuższym niż 30 dni od zakończenia kursu lub przerwania kursu (data ostatniej jazdy w przypadku przerwania kursu), naliczone zostaną karne odsetki za zwłokę (1 dzień to 0,1% kwoty), a zaległość zostanie przekazana firmie windykacyjnej.
 16. Uczestnik ma możliwość przerwania kursu w każdej chwili jego trwania. Brak kontaktu z uczestnikiem kursu w okresie dłuższym niż 3 miesiące również będzie traktowane jak przerwanie kursu. W takiej sytuacji naliczana jest prowizja OSK Auto-Fart według taryfikatora: 350 zł za odbyte zajęcia teoretyczne wraz z dostarczonymi materiałami 80zł za każdą przeprowadzoną lekcje praktyczną.
 17. Uczestnik kursu składając swój podpis zobowiązuję się przestrzegać wszystkich postanowień regulaminu szkoły.
 18. OSK Auto-Fart zobowiązuje się do przeprowadzenia całego kursu w czasie nie dłuższym niż 5 miesięcy (wyklucza się przypadki, kiedy uczestnik jest niedyspozycyjny w tym okresie).
 19. OSK Auto-Fart zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w sposób rzetelny i uczciwy.


  ZAPISZ SIĘ NA KURS